Tan sol el 6% de les webs d’administració pública compleixen la llei d’accessibilitat.

L’Observatori d’Accessibilitat Web (OAW), dependent del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital, ha publicat el seu informe corresponent al període 2020-2021, en el qual es conclou que solament un 6% de les pàgines web de les administracions públiques espanyoles compleixen amb la llei en matèria d’accessibilitat.

L’objectiu de l’anàlisi, que va incloure més de mil pàgines web de manera simplificada i altres 65 en profunditat, era comprovar si es complien les normes establertes en la Directiva 2016/2102 del Parlament Europeu i la UNE-EN 301549:2019.

Segons l’informe, el 26% dels llocs web oficials no compleix cap norma d’accessibilitat, mentre que l’Administració General de l’Estat és la que presenta un major percentatge de compliment, amb un 75% dels seus llocs web seguint més de la meitat dels requisits d’accessibilitat.

Quant a les comunitats autònomes, únicament el 2% de les seues pàgines web compleix totes les normes, xifra similar a la registrada en ajuntaments i altres organismes locals.

Encara que l’informe també va analitzar algunes aplicacions mòbils, la mostra va ser reduïda per obtenir conclusions extrapolables. No obstant això, es destaca que les aplicacions mòbils de l’Administració General de l’Estat van resultar ser les més accessibles.

En definitiva, l’informe de l’OAW revela que encara queda un llarg camí per recórrer perquè les pàgines web de les administracions públiques espanyoles compleixen plenament amb els requisits d’accessibilitat i garanteixen una experiència adequada per a totes les persones.